Klauzula RODO

Twój Polski Dostawca Dobrej energii

Klauzula RODO

Kontakt ze Spółką

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energia i Ciepło dla Łódzkiego Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi 90-135 przy ul. Narutowicza 40/1 oraz CUWEIC P.S.A. z siedzibą w Katowicach 40-156 przy al. Wojciecha Korfantego 138A. Ze Spółką można skontaktować się:

a. mailem – bok@cuweic.pl;

b. listownie – na adres siedziby Spółki;

c. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.lodzkie.energiaicieplo.pl w zakładce “Kontakt”.

Legalność przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona; 

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę.

Cele przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. wykonania umowy;

b. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu dostosowywanie produktów i usług do Pani/Pana potrzeb (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda); 

c. oferowania przez Spółkę produktów podmiotów powiązanych ze Spółką kapitałowo lub umownie (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda); 

d. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających w szczególności na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz bądź rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania: 

a. do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody; 

b. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Spółka realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 

c. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką.

d. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

e. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe. 

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w przypadkach określonych przez przepisy prawa; 

b. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych  na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem; 

c. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pozostałe informacje

a. Podanie danych Spółce jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jaka wiąże Panią/Pana ze Spółką może spowodować brak możliwości zawarcia bądź prawidłowego wykonania tej umowy.

b. Spółka nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane firmy

Energia i Ciepło dla Łódzkiego Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź

NIP: 7252331237
REGON: 525293197
KRS: 0001035801
Kapitały własne:  255 202,64 zł

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
Godziny:  10:00 – 17:00
Infolinia: 32 727 68 38
E-mail: bok@cuweic.pl